Jesteś tutaj: Strona głównaAKTUALNOŚCI
Rotator 2
ZAPYTANIE OFERTOWE NR WND-RPSL.03.03.00-24-0947/16.P1
w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0947/16 -003
pn.: „Wdrożenie usługi elektronicznej wspomagającej rekrutację personelu w aptekach i placówkach medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

I.  ZAMAWIAJĄCY
ECOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra
e-mail: m.czajor@ecopa.pl
www: www.ecopa.pl
 
Osoba do kontaktu:
Michał Czajor
tel. +48 501 464 161
e-mail: m.czajor@ecopa.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Rodzaj zamówienia: usługi
  2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
  1. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy zapytanie, jest:
 
Dedykowane oprogramowanie systemu informatycznego platformy wspomagającej zarządzających aptekami oraz placówkami medycznymi w pozyskiwaniu farmaceutów i pielęgniarek o kompetencjach odpowiadających bieżącym potrzebom danej placówki
 
Oprogramowanie powinno być wykonane zgodnie z dostarczoną Specyfikacją Wymagań.
  1. W celu otrzymania Specyfikacji Wymagań, Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Zamawiającego m.czajor@ecopa.pl podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”. Zapoznanie się z dokumentacją jest niezbędne do prawidłowego określenia całkowitej ceny brutto przedmiotu zamówienia. 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR WND-RPSL.03.03.00-24-0947 16.P1 (3.35 MB)
ZAPYTANIE OFERTOWE NR WND-RPSL.03.03.00-24-0947 16.P1
Zalaczniki WND-RPSL.03.03.00-24-0947 16.P1 (469.24 Kb)
Zalaczniki WND-RPSL.03.03.00-24-0947 16.P1