Jesteś tutaj: Strona głównaWycena aktywów niematerialnych
Rotator 2

Wyceny aktywów niematerialnych

Wycena aktywów niematerialnych stała się współczesnym wymogiem, będącym wyrazem zmian w poglądach na ekonomię i znaczenie kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości. Skala trudności w procesie wyceny aktywów niematerialnych wydaje się być większa, niż w przypadku wyceny całego biznesu, co wynika ze znaczenia m.in. zagadnień natury formalnoprawnej.

W Polsce, głównie z uwagi na relatywnie krótkie jeszcze tradycje i doświadczenia gospodarki wolnorynkowej wycena aktywów niematerialnych jest kształtowana bardziej przez poszukiwanie korzyści podatkowych, niż ekonomicznych o bardziej rynkowym charakterze. Nie zmienia to faktu, że proces ten wszedł na trwałe do kanonu potrzeb przedsiębiorstw, a także instytucji naukowo-badawczych, w kontekście identyfikowania ich miarodajnych wartości natury ekonomicznej i że będzie się rozwijał.

Proces wyceny aktywów niematerialnych wymaga relatywnie szerokiego zakresu wiedzy, poza typowo ekonomiczną także z zakresu działalności rzeczników patentowych, a także doradców podatkowych. W kontekście typowo ekonomicznym [ten jednak decyduje o skali wyceny] zasadnicze znaczenie ma biegłość w procedurach analizy finansowej i planowania finansowego, a zatem w wycenie biznesu, opartego na określonych aktywach niematerialnych.

Podstawową cechą procesu wyceny wartości niematerialnych i prawnych [WNiP] jest to, iż – poza wartością odtworzeniową – nie funkcjonują metody ich bezpośredniej wyceny. Oznacza to, że wartość aktywów niematerialnych jest funkcją perspektyw rozwojowych i tym samym wartości biznesu, który na nich bazuje.
Cechą charakterystyczną wyceny składników WNiP jest sprowadzenie ich katalogu do kilku pozycji wymienionych w ustawie o rachunkowości [mimo faktu, że katalog ten – zgodnie z intencją ustawodawcy – nie jest zamknięty]. Zatem najczęściej przedmiotem wyceny są w tym kontekście znaki towarowe, patenty, licencje, oprogramowanie, wzory przemysłowe, know-how.

Know-how stanowi najbardziej ogólną pozycję, kojarzoną głównie z takimi składnikami, jak technologia. Przez tą ogólność i szerokie możliwości interpretacyjne, chociaż przypisuje się mu zdolność aportową, nie może być on w formie aportu amortyzowany podatkowo.

Wycena aktywów niematerialnych wymaga starannego przygotowania informacyjnego, obejmującego dane finansowe dotyczące biznesu, a także parametry ekonomiczne pozwalające na ocenę kluczowych cech potencjału analizowanych składników WNiP.

Zakres wyceny:

 
  • Model wyceny oparty na założeniach metody dochodowej (DCF), autorsko zmodyfikowany pod kątem nowych technologii i przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, uwzględniający 40 szczegółowych ryzyk: finansowych, technologicznych, produkcyjnych, prawno-regulacyjnych oraz środowiskowo-społecznych
  • Raport z Wyceny obejmuje: prezentację i analizę wyników wyceny, opis zastosowanej metody wyceny, podstawowe relacje finansowe oraz załączniki z prognozowanymi wartościami: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów gotówkowych, kapitału obrotowego, wskaźników finansowych oraz innych istotnych elementów projekcji finansowej
  • Wysoka jakość, rzetelność i zgodność wyników wyceny – gwarantowana przez zastosowanie specjalistycznych narzędzi analizy finansowej oraz, w zależności od potrzeby, statystyki przestrzennej i symulacji probabilistycznych

Korzyści z zakupu wyceny:
 
  • Zamawiający otrzymuje profesjonalną wycenę swojego przedsięwzięcia/projektu/technologii
  • Zamawiający otrzymuje wycenę dostosowaną do konkretnego produktu (usługi), uwzględniającą jego specyfikę
  • Raport z wyceny jest dokumentem gotowym do prezentacji osobom trzecim (w tym Inwestorom)